Behandling

För att vi bättre ska kunna hjälpa flickorna som placeras hos oss erbjuds alla att göra en ADAD- intervju i början av placeringen för att vi på ett tydligt sätt ska kunna kartlägga och utreda flickans behandlingsbehov. Behandlingen anpassas sedan individuellt efter socialtjänstens vårdplan. Tillsammans med kontaktpersonen upprättar flickan en genomförandeplan baserad på målen i vårdplanen och sätter sedan upp en tydlig tidsram för när målen ska uppnås. Den enskilda flickan behöver erbjudas rätt förutsättningar för att ta till sig behandlingsmetoderna som personalen arbetar med.

 

Vi strävar efter ett bra samarbete med flickans närstående och ser dem som en självklar del i behandlingsarbetet. Vi har även regelbunden uppföljning och kontakt med Socialtjänsten. Vid behov samarbetar Villa Bergerska med BUP i Halmstad samt extern psykolog för utredning och individuella samtal.