Värdegrund

Vår omsorg på Villa Bergerska grundas i en ödmjukhet inför alla människors sårbarhet, värdighet samt integritet vilket vi tror kan bidra till minskat lidande och möjlighet till att utvecklas som person. Integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande är vår utgångspunkt i vår värdegrund och bygger på allas rätt till att leva ett värdigt, tryggt och ansvarsfullt liv.

Värdighet

Vi anser att värdighet är en mänsklig kvalitet som möjliggör att människor kan förändra sitt liv av egen fri vilja och då utöva individuell frihet. Genom värdighet skapas möjlighet till förändring för våra familjer att förbättra sin livssituation. Att respektera en människas värdighet handlar om att bemöta alla med full respekt för hens absoluta värde.

Trygghet

Villa Bergerska är en plats där våra familjer ges möjlighet att bygga trygga relationer och utvecklas som människa med respekt för sin integritet. Alla familjer ska känna sig trygga hos oss och känna att vi värnar om samtligas integritet. Våra medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö och våra uppdragsgivare ska känna trygghet i att vi utför våra uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 

Ansvar

Vi tar ansvar, för människor, samhälle och miljö, vilket vi vill att våra familjer också gör. Den som tar ansvar kan påverka och vi vill påverka positivt, skapa hållbarhet och godhet i vad vi företar oss. Det är vår utgångspunkt i vår uppförandekod i våra verksamheter.

Tydlighet

Hos Villa Bergerska arbetar vi med tydlighet i kommunikation, mål och syfte för vad som förväntas åstadkommas hos oss. Vi anser att det är viktigt att ansvara för sina handlingar och förmåga till samarbete för att konsekvent arbeta med tydlighet. Villa Bergerska tar avstånd från diskriminering och kränkning i alla dess former. Ingen form av kriminell verksamhet, förtryck eller uttryck av extremistiska åsikter accepteras hos Villa Bergerska och alla brott mot svensk lag anmäls.