Vår värdegrund

Vår omsorg på Villa Bergerska grundas i en ödmjukhet inför alla människors sårbarhet, värdighet samt integritet vilket vi tror kan bidra till minskat lidande och möjlighet till positiv utveckling. Integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande är vår utgångspunkt i vår värdegrund och bygger på allas rätt till att leva ett värdigt, tryggt och ansvarsfullt liv.

Värdighet

Vi anser att värdighet är en mänsklig kvalitet som möjliggör att människor kan förändra sitt liv av egen fri vilja. Att respektera en människas värdighet handlar om att bemöta alla med full respekt för dess egenvärde. Denna rättighet är ömsesidig, vilket innebär att min rätt att bli bekräftad som den jag är även innebär att jag har en skyldighet att ge andra människor samma rätt.

Trygghet

Varje individ har rätt att ha sin enskilda åsikt utan att bli utsatt för hot, våld eller på något annat sätt bli ovärdigt och nedvärderande behandlad. Varje form av diskriminering är oacceptabel. Villa Bergerska är en plats där varje flicka ska ges möjlighet att bygga trygga relationer och utvecklas som människa med respekt för sin integritet. Alla flickor ska känna sig trygga hos oss.

Åtagande

Vi tar ansvar för människor, deras egenansvar, samhälle och miljö samt motiverar flickorna att göra detsamma. Den som tar ansvar kan påverka och vi vill vara med och påverka positivt, skapa hållbarhet och godhet i det vi företar oss.

Tydlighet

Alla flickor ska veta vad som förväntas av dem hos oss. Vi är tydliga i vår kommunikation samt vägleder våra ungdomar med klara mål och syften.Vi pratar med varandra, tar ansvar för våra handlingar, samarbetar och hjälps åt. Vi tar avstånd ifrån diskriminering och kränkning i alla dess former, ingen form av rasism eller förtryck är tillåtet hos oss. Ingen brottslig verksamhet accepteras, det innefattar även att uttrycka extremistiska åsikter, förtrycka eller diskriminera någon vilket innebär ett brott mot svensk lag, något som kommer att polisanmälas.