Teoretisk grundsyn

Att nå framgång handlar om en kombination av erfarenhet och teoretisk kunskap, det är så kompetens byggs upp. Vårt mål är att kunna erbjuda insatser för flickorna som ska vara framgångsrika och att vistelsen hos oss ska upplevas positiv och lärande inför framtiden.

I vardagen arbetar all personal därför med följande:

  • LAB - Lågaffektivt bemötande
  • MI - Motiverande samtal
  • TMO - Traumamedveten omsorg
  • Terapeutisk miljö- Social inlärning och utveckling
  • Lösningsfokuserad behandlingsarbete
  • Salutogent perspektiv - Att göra vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull

LAB - Lågaffektivt bemötande

Personalen fokuserar på att förstå och hantera flickans känslomässiga behov och utgår från ett lågaffektivt bemötande då det är vanligt att individer reagerar med samma affekt som de presenteras för. Vi erbjuder en trygg, stödjande och empatisk miljö med en atmosfär av öppenhet och reflektion vilket innebär att vi är närvarande och lyhörda för flickans känslomässiga behov. Vi hjälper henne att hantera sina känslor såsom stress, ilska, ångest och andra känslomässiga utmaningar på ett hälsosamt sätt där vi bland annat lär ut tekniker för avslappning och stresshantering för att hjälpa flickan att reglera sina känslor. För att detta ska fungera erbjuder vi stabilitet och kontinuitet i relationerna mellan flickan och personalen. Vi skapar även en förutsägbar miljö med tydliga rutiner och strukturer för att minska oro och överraskningar som kan orsaka stress eller frustration.

MI - Motiverande samtal

Vi strävar efter att bygga en förtroendefull relation med varje flicka där vi visar genuin empati och respekt för deras perspektiv och känslor. Vi erbjuder en icke-dömande och stödjande atmosfär där flickorna ska känna sig trygga att uttrycka sina tankar och känslor.

Personalen utforskar flickornas motivation till förändring och vad som är viktigt för dem för att tydliggöra olika målbilder. Att aktivt lyssna till flickornas berättelser och reflektera tillbaka deras tankar och känslor hjälper till att öka deras medvetenhet.

Personalen uppmuntrar flickorna att fatta egna beslut för att öka deras känsla av kontroll över sina liv. Vi hjälper dem att uttrycka sina egna skäl och argument genom att ställa öppna frågor som stimulerar tankar om förändring. Personalen använder sammanfattningar för att reflektera tillbaka flickornas tankar och styrkor samt använder sig av affirmativa uttalanden för att stärka deras självförtroende.

TMO - Traumamedveten omsorg

Att arbeta med traumamedveten omsorg innebär att vi skapar en miljö som tar hänsyn till och stödjer flickor som har upplevt trauma. Det handlar om att integrera kunskap om trauma, erbjuda stöd, copingstrategier och skapa en trygghet för att främja läkning och återhämtning. När vi möter utmanande beteenden hos våra ungdomar har vi som utgångspunkt att beteendet upplevs logiskt för dem. I stället för att fokusera på det konkreta beteendet är vi nyfikna på att möta behoven som finns bakom beteendet. Personalen har lärt sig om vanliga triggers och reaktioner hos ungdomar med trauma för att kunna bemöta dem på ett sätt som minimerar ångest och stress. Vi erbjuder individuellt anpassat stöd baserat på varje flickas unika behov och reaktioner på trauma. Vår verksamhet är strukturerad, förutsägbar och begriplig vilket bidrar till upplevelsen av trygghet för den som upplevt svåra påfrestningar.

Terapeutisk miljö

Vi tillhandahåller en miljö i verksamheten som främjar läkning, utveckling och välbefinnande för våra flickor. Det är en behandlingsmiljö som är säker, stödjande och stimulerande för deras behov. Vi arbetar med tydliga rutiner och regler för att skapa en förutsägbar miljö som främjas av respekt, stöd, empati och glädjebland personalen och flickorna.

Villa Bergerska anpassar miljön efter individuella behov där varje flicka ska känna sig trygg och bekväm. Vi erbjuder utrymmen som är både stimulerande för aktivitet och lugnande för återhämtning. Personalen arbetar även för att flickorna ska uppehålla sunda vanor genom att skapa strukturer kring mat, sömn, personlig hygien och fysisk aktivitet.

Lösningsfokuserat behandlingsarbete

I vårt lösningsfokuserade förhållningssätt hjälper vi flickorna att se på sig själva, sina liv och dess utmaningar på ett nytt sätt och hur de kan påverka och bli delaktiga i utvecklingen. Personalen hjälper flickorna att lyfta fram det som fungerar och bistår med implementering av egna hållbara lösningar genom samtal med fokus på öppna och utforskande frågor. Flickorna får vägledning kring att själva tänka på, och utforska alternativa sätt, att hantera sina utmaningar.

Vi på Villa Bergerska identifierar och betonar flickans förmågor och framgångar med det tydliga målet att skapa en positiv och stärkande utvecklingsmiljö. Genom att uppmärksamma det som fungerar hjälper vi flickan att öka sin självkänsla och motivation. Det lösnings fokuserade arbetet utgår från flickans individuella vårdplan och baseras på konkreta, realistiska och mätbara mål vilket hjälper att skapa en tydlig och positiv riktning inför framtiden.

Salutogent perspektiv

Vi hjälper flickan att förstå sin livssituation för att bättre kunna hantera olika påfrestningar. Att få stöd med att se att det som sker kan kopplas ihop till ett sammanhang gör tillvaron mer begriplig. Målsättningen är att stärka autonomi och empowerment genom att ge flickan möjlighet att vara delaktig i beslutsfattande och ta ansvar för sin situation. Personalen uppmuntrar till självbestämmande och hjälper flickan att förstärka sina egna positiva förmågor samt erbjuder valmöjligheter. Vi är extra noga med att flickan får relevant information och är delaktig utifrån sin förmåga. För att göra vardagen så förutsägbar som möjligt och främja känslan av sammanhang, så uppmuntras flickan att skapa dagliga rutiner, till exempel god dygnsrytm, regelbundna måltider, social samvaro, utevistelser samt möjlighet tillgemenskap med andra på boendet.