Villa Bergerska

Vi hjälper ungdomar skapa en trygg, ansvarsfull och självständig framtid

Villa Bergerska arbetar på uppdrag av socialtjänsten gällande föräldraförmåga och barns behov. Efter avslutad utredning erbjuds alltid behandling för att skapa en positiv och bestående beteendeförändring för hela familjen.

Vårt syfte

Villa Bergerska arbetar för att hjälpa ungdomar att få en trygg, ansvarsfull och självständig framtid med hjälp av evidensbaserade behandlingsinsatser i syfte att skapa en positiv och bestående beteendeförändring.

Vilka vi hjälper

Vi tar emot flickor 15-19 år med olika bakgrund och behov som vistas i olämpliga miljöer som till exempel har begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende. Vi har möjlighet att ta emot flickor både enligt SoL och LVU med kort varsel, dygnet runt. Vi kan även vara behjälpliga med att hämta flickan där hon befinner sig.

Den gemensamma nämnaren är att det finns ett behov runt flickan som behöver tillgodoses. Det är inte ovanligt att flickans behov av vård har hamnat i kläm mellan olika öppenvårdsalternativ på grund av långa väntetider vilket kan leda till försämrat mående och problem som eskalerar. Flickan har sällan en ensam problematik och svårigheterna kan vara familjerelaterade och/eller bestå av utåtagerande/socialt nedbrytande beteende, självdestruktivitet, psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik.

Villa Bergerska vet att det är av största vikt att agera och sätta in rätt insatser i tid för att ha en chans att bromsa flickans negativa utveckling, detta gör vi i samarbete med vårdnadshavare, socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård samt andra viktiga aktörer.

Beskrivning av hemmet

Verksamheten erbjuder åtta behandlingsplatser och ligger i en naturnära miljö i Halmstad kommun. Det finns en stor trädgård med mycket plats för aktiviteter och umgänge. Villa Bergerska är en större byggnad med tre våningar, flera sovrum, vardagsrum och aktivitetsrum. Det finns ett kök och gemensam matsal där vi äter tillsammans.