Utredningsarbetet

Utredningsprocessen utgör Villa Bergerskas främsta kärnprocess. Våra utredningar ska ge fördjupad kunskap och förståelse gällande hela familjen samt ge förslag på framtida insatser. Våra utredningar håller hög kvalitet och kan senare användas som juridiskt underlag. Utredarna innehar särskild kunskap om hur man samtalar med barn i olika åldrar och utvecklingsstadier.

Hur det går till

Vi använder oss av strukturerade och spontana observationer, samtal och aktiviteter. Både enskilt med förälder men även med barn samt i samspel med andra. Samspelsobservationer sker löpande under hela vistelsen mellan föräldrar och barn. Bedömningarna kommer innehålla barnens behov, föräldrarnas omsorgsförmåga, resurser, eventuella brister, risk och skyddsfaktorer samt behov av vård och stödinsatser. 

Våra samarbeten

För att kunna erbjuda kvalitativa insatser som är anpassade till varje familjs behov och förutsättningar sker samverkan med externa aktörer, exempelvis vårdcentraler, kvinnohälsa, barn- och ungdomspsykiatri samt annat vid behov. På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi också erbjuda psykologiska och neuropsykiatriska utredningar på både mamma och barn. Dessa utförs av psykolog och psykiatriker som Villa Bergerska anlitar.