Teoretisk grundsyn

Att nå framgång handlar om en kombination av erfarenhet och teoretisk kunskap. Det är så kompetens byggs upp. Vårt mål är att kunna erbjuda insatser för våra familjer som ska vara framgångsrika och att vistelsen hos oss ska upplevas positiv och lärande inför framtiden. Vår teoretiska grundsyn bygger på följande:

Salutogent perspektiv

Ledmotiven inom det salutogena perspektivet är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Utifrån det salutogena synsättet ligger fokus på individen i helhet som människa. Det innebär att vi fokuserar på friskfaktorer istället för det sjuka. Det innebär att vi som utredare/behandlare lyfter fram de salutogena krafter som finns inom varje familj, dvs. att vi frågar efter förklaringar och orsaker till både varför familjen mår bra eller klarar av en svår situation, problem eller brister. Vad är det som fungerar, är det möjligt att förstärka det ytterligare? Många gånger är det svårt för familjer att se det positiva och fungerande då de befinner sig i en skör och pressad livssituation. Där är vår roll mycket viktig, genom att ständigt lyfta och belysa det positiva vi ser hos mamma, barn och andra viktiga personer i deras nätverk.

Lösningsfokuserat arbete

Det lösningsfokuserade arbetssättet definieras som förmåga att omvandla problem till mål och sedan fokusera på målet. Lösningsfokuserat arbetssätt innebär att konstruktivt lägga fokus och energi på lösningar samt på hur vi önskar att det ska vara snarare än problemen. Ett lösnings inriktat synsätt är ett enkelt och effektivt sätt att frigöra energi, möjligheter och kompetens hos grupper och den enskilde. Behandlaren fokuserar på styrkor och resurser och individers/gruppers egna idéer till lösningar. Arbetsprocessen tar sitt uttryck i tydliga och konkreta steg, som hela tiden utvärderas.

Systemteori

Systemteorin innebär i korthet att i ett mänskligt system är helheten alltid mer än summan av delarna. Delarna i ett system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla delar påverkar de andra. Sker en förändring i en del av systemet så påverkas även de andra delarna. Varje familjesystem består sedan av subsystem som på olika vis interagerar med varandra. De viktigaste subsystemen i en familj är föräldrarna, barnen samt olika relationer mellan familjemedlemmarna. En familj kan alltså beskrivas som ett system. Det innebär att varje person i familjen påverkas och påverkar andra familjemedlemmar och familjen som helhet. En persons mående kan påverka hela familjen. Det är fler delar inom subsystemet som påverkar, som nätverk kring familjen, skolan och samhället.

Affektteori

Affekter påverkar vårt sätt att tänka och hantera känslor som uppstår. För att kunna tolka en annan individs känslor och kunna sätta sig in i dennes tankar och känslor är föreställningsförmågan att uppfatta andra individers själsliv en förutsättning. Det låg-affektiva bemötandet utgår från att individer med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Vanligt är att de reagerar med samma affekt som de presenteras för. Affektteorin bygger på att det i samspelet mellan människor sker en rad olika inre processer. Dessa processer skapar omedvetna reaktioner och affekter som mynnar ut i olika slags beteenden i det sociala samspelet mellan individer, även kallat affektsmitta. Det finns olika slags grundkänslor som överförs omedvetet mellan individer vilket påverkar oss många gånger större än vad vi själva inser.

Anknytningsteori

För att ett litet barn ska knyta an till en förälder krävs att föräldern finns där och ser till barnets emotionella behov, såsom tröst, acceptans och förlåtelse. Föräldern ska finnas för barnet i vardagen och hjälpa det att lösa olika problem. Det är alltså förälderns förmåga att leva sig in i barnets inre psykologiska tillstånd som mer än någon annan enskild faktor förutsäger barnet anknytning. Enligt anknytningsteorin har den tidiga omvårdnaden stor betydelse för hur människor hanterar sina senare livshändelser och nära relationer.